معرفی اعضای اتحادیه

 آقای منوچهر خانی پور 
دبیر 

khanipour 1989@yahoo.com

Telegram: @khanipourmn

 آقای بهزاد پقه

معاون سیاسی و تشکیلات

 Telegram :  @Bp199 

 آقای دکتر علی صفاری

معاون ارتباطات بین الملل
 

 آقای حمیدرضا ملکی راعی
معاون مالی و مسئول سایت
  Telegram:    @Hamidmlkr

 آقای نوید گرجی

معاون علمی 

 Telegram :        @gorjoo

 آقای پیمان صادقی اردکانی

بازرس

  Telegram:   @pey_sa_ar

 آقای امیر عباس رزاقی

معاون اجتماعی و خانواده

 آقای امین محمد امینی

مسئول همایش های علمی

 آقای هژیر بس خواسته

مسئول همایش های فرهنگی 

 خانم بهجت محمدپور 

معاون فرهنگی